CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động- Thương binh&xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết UBND xã Tân Hồng
23/06/2022 05:09:44

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ TÂN HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 82 /QĐ-UBND

Tân Hồng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

           

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

         Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã.

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công khai và phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Quang Trung, cụ thể:

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm 02 thủ tục hành chính, trong đó:

Lĩnh vực Người có công: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 01 thủ tục.

 

2.      Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 02 quy trình.

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục III đính kèm 03 thủ tục hành chính, trong đó:

 

- Lĩnh vực Người có công: 02 thủ tục.

 

- Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 01 thủ tục.

 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội xã, Bộ phận Một cửa xã có trách nhiệm rà soát, niêm yết, công khai; Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng quy định.

 

2.   Ban biên tập trang Thông tin điện tử xã có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác đúng quy định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Công chức Văn phòng - Thống kê xã, công chức UBND xã, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

UBND huyện;

Ban Thường vụ Đảng ủy xã;     (để báo cáo)

 

Thường trực HĐND xã;

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

Như Điều 3;

Lưu: VP.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Huy Cường

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 811
Trước & đúng hạn: 811
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/08/2022 01:57:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuphuongdung8789@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 4,497