THÔNG BÁO
Niêm yết danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ Tỉnh Hải Dương
31/03/2022 08:33:56

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN HỒNG

 
 
 


Số: 05 /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

 Tân Hồng, ngày 30 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến

mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương

 
 
 


Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn).

Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng thông báo niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại Bộ phận Một cửa UBND xã, Trang thông tin điện tử phường (tại địa chỉ: http://binhgiang.haiduong.haiduong.gov.vn để các cán bộ, công chức UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

(Có danh mục TTHC kèm theo)./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để báo cáo);

- Lãnh đạo UBND ;

- Trang TTĐT xã;

- Đài truyền thanh ; (để thông báo);

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Vũ Huy Cường

 


Phụ lục

Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã

trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương

 

A. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CẤP XÃ

 

Số TT

TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1

1.001699.000.00.00.H23

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

1.001653.000.00.00.H23

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

2.000355.000.00.00.H23

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

4

1.003554.000.00.00.H23

Hòa giải tranh chấp đất đai

5

1.004837.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký giám hộ

6

1.000894.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn

7

1.004845.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

8

1.000593.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

9

1.002080.000.00.00.H23

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

10

2.000930.000.00.00.H23

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

11

2.000373.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận hòa giải viên

12

2.002396.000.00.00.H23

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

13

1.004082.000.00.00.H23

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

14

1.003337.000.00.00.H23

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

15

2.001382.000.00.00.H23

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

16

2.001255.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

17

2.001449.000.00.00.H23

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

18

2.001457.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

19

1.000132.000.00.00.H23

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

20

2.000794.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

21

2.000305.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

22

2.000337.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

23

2.000346.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

24

1.000748.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

25

1.000775.000.00.00.H23

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

26

2.001909.000.00.00.H23

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

27

1.008004.000.00.00.H23

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

28

1.000954.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

29

1.001120.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

30

2.001801.000.00.00.H23

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

 

                B. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 DÙNG CHUNG CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN

          I. DÙNG CHO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Số TT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1

1.002305.000.00.00.H23

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

1.002252.000.00.00.H23

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

3

1.002745.000.00.00.H23

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

               

                II. DÙNG CHO CHO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

 

Số

TT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1

2.000744.000.00.00.H23

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 840
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 05:16:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuthiphuongdung1989@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0