THÔNG BÁO
Thông báo kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn xã Tân Hồng,nhiệm kỳ 2022 - 2024
23/05/2022 03:28:21

THÔNG BÁO

Kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn xã Tân Hồng,

nhiệm kỳ 2022-2024

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

            Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện Bình Giang về việc Bầu cử chức danh Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024;

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐU, ngày 12/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024;

Uỷ ban nhân dân xã Tân Hồng tổ chức cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024 vào ngày 22/5/2022 trong toàn xã với kết quả cụ thể như sau:

1.     Thôn Mộ Trạch : có 815/908 cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 89,75%

-         Ông Vũ Đình Tam : được 745/908 phiếu đạt 82,05%.

2.     Thôn Trạch Xá : có 264/274 cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 96,35%

-         Ông Dương Đức Việt : được 252/274 phiếu đạt 91,97%

3.     Thôn Tuyển Cử : có 204/217 cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 94%.

-         Vũ Thị Dung: được 162/217 phiếu đạt 74,65%.

4.     Thôn My Cầu : có 488/550 cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 88,73%.

- Ông Phạm Văn Ấm: được 421/550 phiếu đạt 76,55%.

          Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử ngày 22/05/2022, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử chức danh Trưởng thôn :

1.     Ông Vũ Đình Tam trúng cử chức danh Trưởng thôn thôn Mộ Trạch.

2.     Ông Dương Đức Việt trúng cử chức danh Trưởng thôn thôn Trạch Xá.

3.     Vũ Thị Dung trúng cử chức danh Trưởng thôn Tuyển Cử.

4.     Ông Phạm Văn Ấm trúng cử chức danh trưởng thôn My Cầu.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 811
Trước & đúng hạn: 811
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/08/2022 01:56:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN HỒNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Huy Cường - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 102 032

Email: vuphuongdung8789@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 4,497